Bæredygtige løsninger i den kollektive trafik

Klimaudfordringerne har på få år rettet fokus på nødvendigheden af bæredygtige løsninger. Det har vist sig, at omstilling til bæredygtig transport og mobilitet er særligt udfordrende.

Region Midtjylland arbejder for en bæredygtig omstilling af transporten. Det er bl.a. afspejlet i Region Midtjyllands Udviklingsstrategi 2020-2030, der har FN's 17 verdensmål som ramme, og Region Midtjyllands Strategi for bæredygtighed 2030.

Regionsrådet har indgået en klimasamarbejdsaftale med transportministeren. Begge parter forpligter sig til at arbejde for den grønne omstilling af kollektiv trafik, transport og mobilitet. Klimasamarbejdsaftalen med transportministeren sætter retningen for vores arbejde med bæredygtig mobilitet og den grønne omstilling.

Læs Klimasamarbejdsaftale om grøn kollektiv trafik mellem regeringen og Region Midtjylland.

Grøn omstilling af de regionale kollektive busser

Region Midtjylland finansierer 84 busruter. Disse busser arbejder vi sammen med Midttrafik om at få omstillet til grøn kollektiv trafik. Omstillingen sker i takt med, at kontrakterne mellem de private busselskaber og Midttrafik om regionens busruter skal genudbydes. Det vil derfor ske løbende over de kommende år frem mod 2030.

Udbud med CO2-neutrale drivmidler

Det første udbud, hvor der blev udbudt med CO2-neutrale drivmidler, var i efteråret 2020. Her søgte regionen om tilskud fra statens grønne buspulje, og fik tilsagn om knap 13 mio. kr. til at medfinansiere merudgiften ved den grønne omstilling i de første to år af kørslen.

Forsøg med el-busser

El-busser er en grøn mulighed inden for transport. Her er udfordringen dog, at vores regionale busruter er lange, og det kræver derfor mange ladestandere og ophold på ruterne med den nuværende batteriteknologi.
Regionsrådet har derfor bevilget midler til et forsøg med el-busser på to regionale ruter mellem Lemvig, Struer og Holstebro. Målet med projektet er at samle erfaringer med regional busdrift på strøm for at kunne afklare, om der er grundlag for at udbrede el-busser på flere af regionens ruter.

Læs mere om bevillingen til el-busser.

Analyse af grøn omstilling for de regionale busser

Grøn omstilling koster penge, og der er flere teknologier at vælge imellem, bl.a. biodiesel, biogas, el og brint. COWI har i 2019-2020 lavet en analyse, som viser, at det frem til 2030 er muligt at gennemføre markante reduktioner i udledningen af klimagasser fra den regionale kollektive bustrafik. Analysen fremhæver biogas som et oplagt alternativ til fossil diesel i størstedelen af Region Midtjylland, hvor der er god tilgængelighed til naturgasnettet. Analysen fremhæver også HVO-biodiesel som en mulighed i de områder, hvor der ikke er adgang til naturgasnettet samt i en overgangsperiode, hvor det kan afklares, om andre bæredygtige drivmidler kan anvendes.

Læs analysen af grøn omstilling for de regionale busser.

Som en del af analysearbejdet har COWI også lavet en rapport med 'Scenarier for grøn omstilling af de regionale busser', så disse kan være CO2-neutrale i 2030.

Læs rapporten 'Scenarier for grøn omstilling af de regionale busser'.

Læs mere om regionens arbejde med regionale busser.

Batteritog på Lemvigbanen og strækningen Holstebro-Skjern

Batteritog er et mere bæredygtigt transportmiddel, da det kører på strøm. Regionen arbejder sammen med Midtjyske Jernbaner for, at der kommer batteritog på Lemvigbanen og strækningen Holstebro-Skjern, og i april 2021 offentliggjorde de to parter et udbud på batteritog til de to strækninger. De nye tog forventes at kunne være i drift i 2025.

Læs mere om regionens arbejde med tog.

Samarbejde om bæredygtig mobilitet

Region Midtjylland ønsker, at den fremtidige mobilitet skal være bæredygtig. Visionen er at den fremtidige mobilitet i den midtjyske region bygger på et bæredygtighedsprincip. Denne vision deler vi med kommunerne og Midttrafik. Derfor arbejder vi sammen om at udvikle bæredygtige mobilitetstilbud.

Som en del af samarbejdet udarbejder vi fælles mål for, hvordan bæredygtigheden udfoldes i praksis, videndeler de bæredygtige løsninger og udarbejder en strategi og handleplan for bæredygtig omstilling af den kollektive trafik. Region Midtjylland arbejder både sammen med enkelte kommuner, en gruppe af flere kommuner og alle kommunerne i regionen, ligesom Midttrafik er en naturlig partner i omstillingen til bæredygtig mobilitet.

Læs om samarbejderne om mobilitet.