Udviklingsinitiativ for Jyllandskorridoren

Udviklingsinitiativ for Jyllandskorridoren er et forprojekt under Interreg-programmet for Kattegat-Skagerrak.

Transportkorridoren på både vej og jernbane gennem Jylland fra Sverige/Norge til Centraleuropa er af stor vigtighed for nordjyske virksomheder og udvikling. Nordjyske havne er knudepunkter for internationale forbindelser og det er afgørende, at veje og jernbaner har kapacitet og teknologi, der sikrer sammenhæng gennem hele korridoren.

Teknologisk er det fx vigtigt at sikre, at der er sammenhæng i mulighederne for at tanke med forskellige grønne drivmidler på tværs af landegrænserne. Fremtidige muligheder for gods på jernbane vil også indgå i forprojektet.

Formål

Formålet med forprojektet er at afklare mulighederne for et egentligt hovedprojekt fra 2021 vedrørende samarbejde om udvikling af transportkorridoren gennem Jylland.

I forprojektet vil indgå:

  • Opdaterede analyser af transportstrømmene i Jyllandskorridoren og tilgrænsende korridorer.
  • Oversigt over behovet for samordnede investeringer i transportinfrastruktur inkl. drivmiddel-infrastruktur mellem Sydnorge og Jylland.
  • Afklaring af forskellige aktørers interesse for et hovedprojekt og en samarbejdsplatform for Jyllandskorridoren.

Projektperioden er på 9 måneder fra den 1. september 2020 til den 31. maj 2021. Herefter skal der tages stilling til mulighederne for et hovedprojekt.

Partnere

  • Danmark: Region Nordjylland (lead partner), Region Midtjylland
  • Norge: Agder Fylkeskommune (norsk projektejer), Vestfold og Telemark Fylkeskommune.

Kollektiv transport efter COVID-19 pandemien

Region Midtjylland arbejder for at gøre den kollektive transport attraktiv efter COVID-19 pandemien. Både så passagerne vender tilbage, og så den kollektive transport passer til borgernes måske ændrede transportbehov.

Regionen samarbejder med Midttrafik, Agder fylkeskommune i Sydnorge og Agder Kollektivtrafikk om udfordringen. Parterne er gået sammen i et Interreg forprojekt, hvor vi har fået midler fra Interreg ØKS til at arbejde med området. Samarbejdet giver mulighed for at lære af hinandens erfaringer, da geografi og organisering af kollektiv transport minder om hinanden.

Målet med forprojektet er få viden om, hvad der skal til, for at passagerne vil vende tilbage til den kollektive transport, samt få viden om hvordan borgernes transportbehov er i den nye normale hverdage efter COVID-19. Derudover er målet at få indblik i eksisterende viden og tiltag, som vi eventuelt kunne blive inspireret af til at gøre den kollektive transport mere attraktiv i vores region. Med projektet ønsker vi også at afklare, hvilke områder inden for kollektiv transport, som vi kan arbejde med i et flerårigt hovedprojekt, samt finde partnere, der kunne være interesserede i at samarbejde.

Baggrund for projektet

Der har under COVID-19 pandemien været stor nedgang i antal rejser med den kollektive transport, og genåbningen af samfundet er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at passagerne vender tilbage. Dette kan skyldes, at folk har fået andre transportvaner under COVID-19, f.eks. købt en bil eller begyndt at cykle til og fra arbejde, eller at der er kommet nye transportbehov, da flere kan arbejde mere hjemmefra. De nye transportbehov er dog også et mulighedsrum, da det kan tænkes, at der er en ny potentiel pendlergruppe, der vil fravælge bilen og tilvælge kollektiv trafik, når de kun skal pendle få dage om ugen.

Projektet løber fra 23. april 2021 til 22. april 2022.

Undersøgelse af borgernes transportvaner og –behov efter Covid-19

Region Midtjylland og Midttrafik har i samarbejde med Agder fylkeskommune og Agder kollektivtrafikk undersøgt borgernes nye transportvaner og transportbehov efter Covid-19. Undersøgelsens resultater er samlet i en rapport, der giver en række anbefalinger til regionens videre arbejde.

Undersøgelsen viser, at borgerne ikke er vendt tilbage til den kollektive trafik i samme omfang som før Covid-19. Der er generelt en tilbagegang i brugen af kollektiv trafik på tværs af køn, alder og område. Transporttid, ingen skift, pris og vane er vigtige faktorer, når borgerne vælger kollektiv transport. Klima og miljøhensyn er også vigtige faktorer for at vælge at rejse med bus eller tog.

Rapporten anbefaler, at man kan arbejde med forbedrede billettyper og færre skift for at få flere borgere tilbage til den kollektive trafik. Andre tiltag kan være parkér-og-rejs-løsninger, bedre busindretning til grupper eller arbejdspladser og forbedrede faciliteter ved stoppesteder og stationer.

Deltagerne fra Region Midtjylland efterspørger muligheden for at tage cykler med på rejsen. Det vil i højere grad kunne få dem til at tage kollektiv trafik. Deltagerne i Agder fylkeskommune foreslår højere vej- eller parkeringsafgifter som mulige tiltag, der kan flytte borgere tilbage i den kollektive trafik.

Undersøgelsen og rapporten er lavet af Rambøll Management. Den bygger på 750 danske og 758 norske spørgeskemainterviews og en række fokusgruppeinterviews. Undersøgelsen er lavet i november 2021.

Download rapporten her.