Her kan du læse om, hvordan du søger ind på en gymnasial uddannelse, og om reglerne for optagelse og elevfordeling.

Sådan søger du

Hvis du vil søge ind på STX, HF, HHX eller HTX, skal du søge via optagelse.dk. Du har frit valg og må søge på gymnasier i hele landet. Du kan søge på flere forskellige gymnasier, og du vælger selv i hvilken rækkefølge, de skal prioriteres.

Ansøgningsperioden bliver kortere i år end normalt. Du kan søge fra den 15. februar til den 13. marts 2023.

Læs om hvordan du søger på UddannelsesGuiden.

Regler om elevfordeling

Når du søger ind på STX, HF, HHX, HTX eller Pre-IB har du frit valg. Det betyder, at du kan søge på gymnasier i hele landet. De fleste vil få plads på den skole, de har som førsteprioritet, men du er ikke garanteret en plads på din førsteprioritet.

Fordelingen af pladser tager udgangspunkt i dine prioriterede uddannelsesønsker. Hvis der ikke er plads på din førsteprioritet, bliver det undersøgt, om der er plads på din andenprioritet osv., indtil du har en plads.

Du kan ikke blive fordelt til en anden ungdomsuddannelse, end du søger. Hvis du søger ind på HTX, bliver du ikke fordelt til STX, HHX eller HF, medmindre du selv har valgt det i dine prioriterede uddannelsesønsker.

Reglerne om elevfordeling gælder for STX, 2-årig HF, HHX, HTH og Pre-IB. Pre-IB-elever kan som udgangspunkt vælge, om de efter det første år vil fortsætte i 2.g eller på IB.

Hvornår får du svar

Du får besked om, hvor du har fået en plads senest den 1. juni 2023. Du får besked fra den institution, hvor du har fået plads.

Hvis der er flere pladser end ansøgere

Hvis der er ledige pladser, får alle ansøgere reserveret en plads.

Hvis der er for mange ansøgere

Hvis et gymnasium får flere ansøgninger end der reelt er plads til, er det ansøgerne med kortest transporttid fra bopæl til gymnasium, der først får en pladsreservation.

Skift skole

Du kan læse om dine muligheder for at skifte uddannelsesinstitution på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Transporttid

Hvis du ikke kan få plads på et af dine prioriterede uddannelsesønsker, finder vi en ledig plads på et gymnasium med den korteste transporttid. Transporttiden må maksimalt være 45 minutter fra din bopæl til gymnasiets adresse, medmindre du bor et sted, hvor der er mere end 45 minutters transporttid til nærmeste udbyder af den ønskede uddannelse.

Hvis du har mere end 45 minutters transporttid til den ønskede uddannelse og søger denne som dit eneste uddannelsesønske, vil du få plads her.

Læs om opgørelse af transporttid på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Kort over gymnasier

På UddannelsesGuiden kan du se et kort over, hvor du kan tage en gymnasial ungdomsuddannelse i Region Midtjylland.

Se Gymnasiekortet

Hvis du søger efter ansøgningsfristen

Du kan godt søge om optagelse på en gymnasial uddannelse efter ansøgningsfristen den 13. marts 2023.

Du skal stadig ansøge om optagelse via optagelse.dk. Der er dog nogle ting, du skal være opmærksom på:

  • Du kan ikke søge om forrang (fx pga. handicap, eliteidrætsgodkendelse, særlige forløb mv.).
  • Hvis du søger senest den 12. april, vil du indgå i den landsdækkende fordeling.
  • Hvis du søger efter den 12. april, vil din ansøgning blive behandlet som en eftertilmelding og regionen vil finde en plads til dig.

Du er ikke garanteret en plads på dit ønskede gymnasium. Du får tilbudt en plads på et gymnasium maksimalt 45 minutter fra din bopæl, medmindre du bor et sted, hvor der er mere end 45 minutters transporttid til nærmeste ønskede gymnasium.

Hvis du er 20 år eller over og søger 2-årig HF på VUC, så vil vi forsøge at fordele dig til VUC i det omfang, det er muligt.

Hvis du søger efter 13. marts, men senest den 12. april 2023

Hvis du søger senest den 12. april 2023, vil du fortsat indgå i den landsdækkende fordeling og du vil få besked om pladsreservation senest den 1. juni 2023. Hvis du ikke får plads på en af dine prioriteter, Det gør du ved at indsende din genoptagelsessag til Region Midtjylland. Læs mere herom under afsnittet om, hvordan du klager.

Hvis du søger efter den 12. april 2023

Hvis du søger efter den 12. april 2023, bliver din ansøgning behandlet som en eftertilmelding. Eftertilmeldinger behandles løbende af regionen i perioden 2. juni – første uge i november.

Du får svar om pladsreservation fra den institution, som du er blevet fordelt til. Du kan forvente længere svartid i ugerne 28, 29, 30 og 42 grundet ferie. Som eftertilmelder kan du ikke få din sag genoptaget.

Læs mere på Uddannelsesguiden og på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Hvis du vil klage

Hvis du vil klage over din fordeling, kan du anmode om at få genoptaget din sag. Hvis du ikke får medhold, og der er tale om retlige spørgsmål, kan du klage.

Hvis du vil have genoptaget din sag, skal du henvende dig til Region Midtjylland senest 10 dage efter du har fået besked om, at der er reserveret en plads til dig.

Hvis du ikke får medhold i vores behandling af genoptagelsesanmodningen, kan du påklage regionens afgørelse til Børne- og Undervisningsministeriet. Klagen skal sendes til Region Midtjylland senest 10 dage efter du har modtaget svar fra regionen på din genoptagelsessag.

Hvis vi ikke kan imødekomme din klage fuldt ud, skal vi videresende den til Børne- og Undervisningsministeriet senest 6 dage efter klagen er blevet indsendt.

Kapacitet

Kapacitet er det antal elever, som en uddannelsesinstitution må optage ved skolestart.

Det er Børne- og Undervisningsministeriet, der fastsætter kapaciteten på de gymnasiale uddannelser (STX, HHX, HTX), 2-årig HF og Pre-IB. 

Den endelige kapacitet udmeldes senest den 15. maj 2023.

Læs om kapacitetsfastsættelse hos Børne- og Undervisningsministeriet.