Om puljen

Uddannelsespuljen støtter udvikling af nye fag, studieretninger og lignende. I 2023 er der 20 mio. kr i puljen, og man kan søge i to puljer: temapuljen og den åbne pulje. 80 procent af de årlige midler i Uddannelsespuljen udmøntes til temapuljen, mens 20 procent udmøntes til den åbne pulje.

Den åbne pulje

Puljen støtter mindre projekter uden fastlagte temaer. Projekterne kan for eksempel – men ikke udelukkende – fungere som forprojekter til fremtidige ansøgninger til regionens temapulje, EU's puljer eller til at søge private fondsmidler.

Temapuljen

Puljen støtter to-tre større og længerevarende projekter med et bredt partnerskab. Der er fastlagt tre temaer, der kan søges under. I 2023 er temaerne:

Hvem kan søge puljen

Puljen kan søges af uddannelsesinstitutioner, der udbyder almene og erhvervsrettede ungdomsuddannelser samt almene voksenuddannelser.

Oversigt over uddannelser, der kan ansøge om tilskud:

 • Højere forberedelseseksamen
 • Studentereksamen
 • Højere handelseksamen
 • Højere teknisk eksamen
 • Grundforløbene og hovedforløbene på erhvervsuddannelserne
 • FGU – forberedende grunduddannelse
 • Almen voksenuddannelse
 • Forberedende voksenundervisning
 • Ordblindeundervisning for voksne.

Projektbanken

I projektbanken kan du finde de projekter, som siden 2018 har fået støtte gennem Uddannelsespuljen. Her kan du søge inspiration og læse om projekternes indhold.

Besøg Projektbanken

Ansøgning

Deadline for at søge puljen er overskredet. Frist for ansøgninger var den 28. april 2023.

Kriterier og krav

Ansøgninger om udviklingstilskud til projekter og forprojekter bliver vurderet ud fra følgende kriterier:

 • Projektet bør understøtte den regionale udviklingsstrategi, og herigennem FN's Verdensmål samt Region Midtjyllands uddannelsespolitik.
 • Projekter som indeholder et eller flere af følgende elementer:
  • Samarbejde med virksomheder, uddannelsesinstitutioner og/eller andre institutioner og organisationer
  • Styrkelse af uddannelsesaktiviteter i regionens yderområder
  • Initiativer, der medvirker til rekruttering og fastholdelse af elever i uddannelserne (vejledning, læreprocesser o.l.)
  • Iværksætteri som en integreret del af et uddannelsesforløb
  • Internationalt perspektiv.
 • Projektets resultater skal videreformidles.
 • Ved projekter med et samlet projektbudget på 250.000 kr. eller mere er der krav om revisorpåtegning af det samlede projektregnskab.
 • Ved projekter med et samlet projektbudget på mindre end 250.000 kr. skal der laves en ledelseserklæring på projektregnskabet.
 • Medfinansieringen skal udgøre minimum 25 % af den samlede projektsum.
 • Hovedparten af projektets aktiviteter og økonomi skal rettes mod eleverne  på de tilskudsberettigede uddannelsesinstitutioner.

Lønudgiften for alle projektpartnere afregnes enten med en standardsats på 350 kr./t. eller på baggrund af faktisk afholdte omkostninger.

Læs standardvilkår og støtteberettigelsesregler for Region Midtjyllands udviklingspuljer.

Temaer i temapuljen

Her kan du læse om de tre temaer i temapuljen.

Flere med kompetencerne til den grønne omstilling

Manglen på kvalificeret arbejdskraft er et gennemgående tema inden for en lang række sektorer i dag. Når det kommer til den grønne omstilling og udviklingen af morgendagens klimaløsninger, viser analyser, at udfordringen bliver massiv. Efterspørgslen efter grønne kompetencer og behovet for efter- og videreuddannelse inden for området ser kun ud til at stige i fremtiden.

Under temaet, kan ansøgere søge om midler til projekter, som arbejder specifikt på at imødekomme denne efterspørgsel. Kompetencer til den grønne omstilling er relevante for mange forskellige sektorer, hvorfor disse kompetencer skal forstås bredt. Derfor kan der søges til tekniske uddannelser inden for EUD og STEM, SOSU-uddannelser samt merkantile- eller samfundsfaglige uddannelser.

Aktiviteterne i projekterne kan eksempelvis centrere sig om opkvalificeringen af lærere, anvendelse/skabelsen af nye didaktiske værktøjer eller innovative virksomhedssamarbejder. Derudover kan der tænkes i begreber som twin transition, hvor den grønne dagsorden kobles med digitaliseringen og de potentialer, som findes i teknologien.

Flere med en faglært uddannelse

Manglen på faglært arbejdskraft er en velkendt problemstilling inden for en lang række brancher. Diverse fremskrivninger viser, at vi kommer til at mangle mange faglærte frem mod 2030. Derfor vil vi arbejde aktivt på at øge andelen af faglært arbejdskraft i Region Midtjylland.

Under temaet kan der søges midler til forskellige initiativer, der skal få flere til at vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse. Projekterne kan for eksempel arbejde med at øge tilgangen til erhvervsuddannelserne, især blandt unge voksne, skabe stærkere sociale og/eller faglige miljøer eller kompetenceudvikling af underviserne. Projekterne kan også omhandle indsatser, der arbejder frem mod og understøtter skolernes deltagelse i EuroSkills 2025 i Herning.

Løft af de basale kompetencer

Den stigende globalisering, digitalisering og specialisering af kompetencer stiller høje krav til arbejdsstyrkens færdigheder og uddannelsesniveau. Det sker i takt med at det generelle uddannelsesniveau i samfundet er stigende, men der er samtidig en stor gruppe af yngre såvel som ældre, som mangler basale kompetencer. Fællesnævneren for dem er, at deres forholdsvis lave kompetenceniveau gør, at de er udfordrede i både uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

Projekter under dette tema skal derfor arbejde med at løfte målgruppens basale kompetencer. Dette skal forstås bredt og kan inkludere både skriftlige, matematiske og digitale kompetencer. Temaet henvender sig som udgangspunkt – men ikke udelukkende – til VUC, FGU og andre uddannelsesinstitutioner, som arbejder med opkvalificering.

Initiativerne kan for eksempel omhandle nye tilbud for målgruppen, opkvalificering af lærere eller udvikling af nye didaktiske metoder og/eller fag. Det kan også være relevant at undersøge, hvordan man bedre når ud til målgruppen, og motiverer dem til at deltage i kursusforløb og/eller hele uddannelser, som kan løfte deres basale kompetencer.

Kontakt

Astrid Møller Bedsted

Udviklingskonsulent

Mobil: 2424 1580

Send mail til Astrid

Frederik Slebo Karentius Freund

Udviklingskonsulent

Mobil: 2033 3469

Send mail til Frederik