Puljen er pt. lukket

Udvalg for regional udvikling behandler forslag om en ny pulje i juni 2024. Hold øje med hjemmesiden.

Om puljen

Mange borgere i landdistrikterne er ikke tilsluttet kollektiv varmeforsyning. Prisen på energi har været meget svingende og til tider høj. Det går ud over privatøkonomien. Samtidig er det en omfattende opgave for lokalsamfundene at skabe et fælles og solidt beslutningsgrundlag for valg af fælles alternative energikilder.

Region Midtjyllands Energipulje støtter projekter, der hjælper borgere i landsbyerne med at afklare, hvilke alternative energikilder de kan bruge til at opvarme deres huse og/eller dække deres elforbrug.

Målet med puljen er at landsbyerne har mulighed for at komme i gang med at undersøge alternative energiformer, herunder fx afdække det rette videns- og beslutningsgrundlag for at implementere de rigtige energiløsninger.

Hvem kan søge puljen

Puljen til fælles energiløsninger kan søges af:

 • landsbyer uden fjernvarme
 • landsbyer som forsynes med naturgas, men som ønsker at konvertere til anden opvarmningsform
 • landsbyer som ønsker at etablere et 100% fællesejet solcelle-eller vindmølleprojekt.

Puljen kan søges af kommuner i samarbejde med en landsby og eventuelt et forsyningsselskab.

Der kan søges tilskud på op til 100.000 kroner.

Hvad kan du søge støtte til

Du kan søge støtte til:

 • projektforberedelse og mobilisering i lokalsamfund
 • screening og vurdering af mulige energiløsninger, herunder at få foretaget økonomiske beregninger
 • projektrelaterede procesaktiviteter – fx projektledelse, facilitering og konsulenthjælp og anbefalinger for et lokalt energiprojekt i overensstemmelse med kommunens strategier og politikker
 • informationsmøder for lokalområdets borgere – herunder leje af lokaler og forplejning i begrænset omfang.

Projekterne skal understøtte de syv principper for bæredygtig udvikling i landdistrikterne i Region Midtjyllands Strategi for bæredygtig udvikling i landdistrikterne 2020-2030.

Kriterier og krav

Med udgangspunkt i den regionale landdistriktsstrategi og den strategiske energiplanlægning bliver ansøgninger vurderet på baggrund af følgende:

 • medfinansieringsandel (40%)
 • antal borgere, der får gavn af projektet (40%)
 • realiserbarhed (20%).

Derudover bliver ansøgninger vurderet ud fra følgende kriterier:

 • Projektet skal mobilisere og fremme lokal bæredygtig udvikling og tilslutning til en fælles energiløsning. Dvs. grøn omstilling fra fossile brændsler til mere bæredygtige energikilder.
 • Projektet skal udvikles i partnerskab mellem flere aktører.
 • Ansøgers kommune skal støtte op om projektet. Desuden skal projektet flugte med eksisterende kommunale strategier, f.eks. DK2020 Klimahandlingsplan, ressourceoptimering, energioptimering og tiltag i og for lokalområdet.
 • Projektet skal føre til, at der bliver udviklet nye metoder eller erfaringer i projektet, som kan deles med andre.
 • Projektet er organiseret hensigtsmæssigt set i forhold til dets formål.
 • Projektet skal føre til konkrete handlinger i form af holdbare energiløsninger med opbakning i lokalsamfundet.

Krav

 • Projekter skal sættes i gang i tredje kvartal 2023, og skal senest være afsluttet fjerde kvartal 2024.
 • Ansøgninger skal have medfinansiering på mindst 25 % af det samlede budget.
 • Medfinansiering kan være kontante midler fra lokalrådet og/eller kommunen, eller kommunale timer dedikeret til projektet. Frivilligt arbejde tæller ikke som medfinansiering.
 • Projektets økonomi skal beskrives i budget- og finansieringsplanen.
 • Region Midtjylland finansierer op til 75 % af projektets samlede udgifter, dog kun kontante omkostninger. Tilskuddet udbetales ved projektets begyndelse.
 • Alle projekter, der modtager tilskud, forpligter sig til at mødes undervejs i processen for at udveksle erfaringer og fortælle om projektets udvikling med regionens konsulenter. Erfaringer og læring formidles via regionens vidensportal landsbyviden.rm.dk
 • Alle projekter skal sende regnskab og læringsopsamling til Region Midtjylland efter projektafslutning. Region Midtjylland sender en skabelon for læringsopsamling og regnskabsopsamling. Uforbrugte midler returneres til Region Midtjylland.

Læs standardvilkår og støtteberettigelsesregler for Region Midtjyllands udviklingspuljer.

Læs om Region Midtjyllands behandling af personoplysninger.

Kontakt

Christian Selmer Fredsø Jensen

Udviklingskonsulent

Mobil: 2072 9472

Send mail til Christian