Hvilke opgaver løser vi?

Det er Region Midtjyllands opgave at sikre, at forurenede grunde ikke udgør en risiko for mennesker og miljø. Samtidig skal vi sikre ren jord og rent vand til borgerne i regionen.

Vores primære opgaver er at:

  1. opspore og kortlægge forurenede grunde
  2. udføre forureningsundersøgelser
  3. rense forurening op og/eller sikre, at forurening ikke spreder sig
  4. overvåge og drive anlæg, der skal sikre, at forurening ikke udgør en risiko for mennesker eller miljø.

Hvilke grunde oprenses?

Region Midtjyllands offentlige indsats følger jordforureningsloven. En offentlig indsats betyder, at regionen betaler for en undersøgelse af en forurening og oprydning af forureningen, hvis den truer:

  • menneskers sundhed i boliger, i børneinstitutioner og på offentlige legepladser
  • drikkevandsressourcer (grundvand)
  • overfladevand (vandløb, søer, hav) og internationale naturbeskyttelsesområder.

Vi prioriterer løbende, hvilke grunde der undersøges og renses. De værste forureninger bliver prioriteret først. 

Hvert år udarbejder vi en indsatsplan med de grunde, som er omfattet af årets indsats.

Læs om Region Midtjyllands strategi og handleplan for jordforurening.

Grunde udenfor offentlig indsats

Hvis din grund ikke er dækket af regionens indsats, har du mulighed for at undersøge eller oprense grunden selv.

Læs om dine muligheder, hvis du selv vil fjerne forurening på en grund.

Status på jordforureningsopgaven

I regionens dataportal kan du følge med i, hvordan det går med kortlægning, undersøgelse og oprensning af forurenede grunde i Region Midtjylland.

Region Midtjyllands dataportal