Klimatilpasning

Klimaforandringerne kan ses og mærkes i Region Midtjylland. Vi får større mængder nedbør, flere oversvømmelser, og længere perioder med tørke. Det påvirker vores samfund, vores natur og os selv, både nu og i fremtiden. Derfor er det ikke nok at forebygge klimaforandringer. Vi må også tilpasse os til de forandringer, som allerede sker.

Klimaforandringer betyder bl.a., at vi skal planlægge anderledes. Når vi bygger og anlægger, er vi nødt til at indtænke klimaforandringerne. Vi skal tage hensyn til vand fra kyst og vandløb samt regnvand. Når vi anlægger nyt, skal vi undersøge mulighederne for at lave rekreative områder, fremme biodiversiteten eller andet, som kan give merværdi.

Vand kender ikke grænser. Det er derfor vigtigt, at vi arbejder på tværs af kommunegrænser og i vores egen organisation. I Region Midtjylland arbejder vi for at lave en tværgående regional klimatilpasningsindsats. Vi samarbejder med kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner om at skabe helhedsorienterede løsninger, der kommer alle i regionen til gode. Vi samarbejder også med EU-kommissionen om projekter, der kan udvikle ny viden.

Læs analyse af ekstremnedbør i Tyskland og Danmark.

I Region Midtjyllands klimatilpasningsprojekt Coast to Coast Climate Challenge var ét af målene for projektet at lave en fælles strategi for fremtidig klimatilpasning. Projektet har udarbejdet fem principper for fremtidig klimatilpasning, som man bør arbejde ud fra, når man laver klimatilpasningsprojekter.

Samarbejde om klimaudfordringer

Region Midtjylland deltager i en række danske og internationale samarbejder og indgår i strategiske partnerskaber med kommuner, regioner, virksomheder, forskningsinstitutioner og interesseorganisationer.

Sammen med de øvrige danske regioner, Kommunernes Landsforening (KL) og Realdania deltager Region Midtjylland i Klimaalliancen. Målet er at hjælpe kommunerne med at føre deres lokale klimahandleplaner ud i livet.

For at understøtte arbejdet med at gøre planerne til virkelighed har Region Midtjylland og KKR Midtjylland indgået et nyt regionalt partnerskab: KlimaMidt, der udgør den midtjyske del af Klimaalliancen.

Vi forventer, at alle 19 kommuner i Midtjylland har politisk vedtagne klimahandleplaner i 2024.

De projekter, vi er en del af, forsøger at finde løsninger på klimaudfordringerne. Vi arbejder bl.a. med oversvømmelser som følge af grundvandsstigninger, regnvandshændelser, stormfloder m.m., sikring af rent drikkevand i fremtiden, bedre udnyttelse af arealer, biodiversitetskrisen og nedbringelse af CO2-udledning.

Læs om Region Midtjyllands projekter om klima.