Om puljen

Region Midtjyllands kulturudviklingspulje støtter projekter, der gennem partnerskaber udvikler og styrker det midtjyske kulturliv med henblik på at realisere ambitionerne i Region Midtjyllands kulturpolitik.

I 2024 er der 8 mio. kr. til uddeling, og man kan søge i to puljer:

Ansøgningsfristerne i 2024 er 6. marts og 4. september. Ansøgere får svar ca. tre måneder efter ansøgningsfristen.

Den regionale spirepulje

Den regionale spirepulje støtter pilotprojekter, projektmodning og eksperimenter med fokus på at udvikle det midtjyske kulturliv. Puljen kan søges til regionale kulturprojekter, der har fokus på at afprøve og teste nye samarbejder og projektideer af før et eventuelt større kulturudviklingsprojekt udformes.

Da de regionale kulturudviklingspuljer ønsker at fremme samarbejdet på kulturområdet på tværs af  regionens geografi er det et krav, at projektet indeholder et samarbejde med min. to kulturaktører på tværs af to af regionens kommuner. I spirepuljen er der ikke krav om bekræftede partnerskaber på ansøgningstidspunktet.

For at sikre en vis volumen i projekterne skal der søges om tilskud på minimum 100.000 kr. Medfinansieringen skal udgøre minimum 25 % af det samlede budget.

Der kan søges om tilskud til pilotprojekter af max. to års varighed.

Hvorfor partnerskaber?

Partnerskaber er essentielle i udviklingen af nye produkter og arbejdsformer, da innovation og kreativitet opstår i mødet med andre, der ikke (nødvendigvis) ligner os selv. Derfor er omdrejningspunktet for puljen at understøtte etablering af stærke partnerskaber mellem kulturaktører på tværs af både brancher og geografi.

Dialogmøder om de regionale kulturmidler

I forbindelse med ansøgningsfristen 4. september 2024 holder Region Midtjyllands kulturteam to dialogmøder om den regionale udviklingspulje og den regionale spirepulje for kulturprojekter.

Online dialogmøde

 • 7. august 2024 kl. 13.00 - 14.00

Læs mere og tilmeld dig til dialogmødet den 7. august. 

Dialogmøde i Aarhus

 • 9. august 2024 kl. 9.30 - 12.00

Læs mere og tilmeld dig til dialogmødet den 9. august.

Hvem kan søge puljen

Puljen kan søges af:

 • Kulturinstitutioner, foreninger eller offentlige organisationer, der arbejder med kunst, kreativitet, kultur og udvikling i Midtjylland. Etablerede institutioner forventes at bidrage til projektet med egne timer eller midler. Deltagende kommuner forventes at bidrage til projektet med egne midler.
 • Kunstnere og andre enkeltpersoner kan indgå i projekter som partnere.

Ansøgere skal have et CVR-nummer med tilknyttet NEM-konto for at modtage støtte fra puljen.

Hvad kan du søge støtte til

Du kan søge støtte til projekter, der:

 • skaber nye kulturelle produkter og/eller arbejdsformer
 • samarbejder bredt med forskellige aktører på tværs af både kulturelle genrer og brancher – regionalt, nationalt og internationalt
 • fremmer ny læring og viden og arbejder aktivt for at dele denne viden med andre
 • understøtter FN's verdensmål – herunder social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed.

Ansøgning

Ansøgningsfrist for den regionale udviklingspulje er overskredet. Fristen var den 6. marts.

Næste ansøgningsfrist er den 4. september kl. 23.59. Ansøgningsskema kommer i august.

Krav

Ansøgningerne bliver vurderet ud fra følgende krav:

 • Projektet skal understøtte Region Midtjyllands kulturpolitik og den regionale udviklingsstrategi – herunder FN's 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling. 
 • Projektet skal være forankret i Midtjylland. Dvs. at projektets aktiviteter skal foregå i Region Midtjylland og/eller at ansøger er stærkt forankret i regionen.
 • Ansøgninger skal have medfinansiering på mindst 25 % af det samlede budget.
 • Medfinansieringen kan bestå af egne løntimer, ansøgers egne kontante midler eller eksterne midler fra kommune, stat, EU, andre kulturinstitutioner m.m. Frivilligt og ulønnet arbejde kan ikke indgå som medfinansiering.
 • Projektet skal udvikles og gennemføres i et samarbejde mellem minimum to kulturaktører på tværs af to kommuner i Region Midtjylland. Partnerskabet skal ikke være bekræftet på ansøgningstidspunktet.
 • Projektet skal kommunikeres og Region Midtjylland skal nævnes som støttegiver.
 • Alle projekter, der modtager tilskud, skal videreformidle resultater. Ansøger forpligter sig til at deltage i arrangementer med henblik på at udveksle erfaringer med andre aktører.

Læs standardvilkår og støtteberettigelsesregler for Region Midtjyllands udviklingspuljer.

Hvordan vurderes ansøgninger

Ansøgninger vurderes på baggrund af det materiale, der er indsendt ved ansøgningsfristens udløb. Hvis det i forbindelse med sagsbehandlingen viser sig at være uklarheder, kan administrationen i særlige tilfælde stille opklarende spørgsmål til ansøgningen. Grundet aflevering til politisk behandling kan der dog ikke tages højde for eftersendt materiale.

Ansøgningerne til spirepuljen vurderes ud fra nedenstående kriterier, der indgår i en samlet vurdering af projektet:

Potentiale og effekt

Har projektet potentiale til at bidrage til udviklingen af det midtjyske kulturliv med nye kulturelle produkter, arbejdsformer og udviklingsmiljøer? Spirepuljen har fokus på at understøtte pilotprojekter og eksperimenter med høj risikovillighed, men potentialet kan også bestå i videreudvikling eller skalering af eksisterende projekter og initiativer, f.eks. ved udbredelse til nye geografiske områder eller målgrupper mv.

Partnerskab og organisering

Har ansøger de nødvendige forudsætninger som organisation og relevante partnere til at gennemføre projektet? Der lægges vægt på, at alle partnere bidrager aktivt i udviklingen og gennemførelsen af projektet. Ved ansøgninger der henvender sig til særlige målgrupper f.eks. sundhedsområdet vægtes projekter der samarbejder med partnere, der besidder en særlig viden om den specifikke målgruppe. Spirepuljen har ikke krav om bekræftede partnerskaber på ansøgningstidspunktet.

Økonomi og levedygtighed

Er budget og finansieringsplan realistisk set i forhold til projektets aktiviteter og ambitionsniveau? For større ansøgninger vurderes det som positivt, hvis der budgetteres med en medfinansiering på mere end 25 %.

Viden, evaluering og forankring

Hvem kan lære noget af projektet og hvordan skal det forankres? Der lægges vægt på, at projektet har fokus på systematisk at indsamle viden og stille det til rådighed for kolleger i det midtjyske kulturliv. Med systematisk menes der, at ansøger har overvejet, hvad man evaluerer på og hvordan. Forventningerne til indsamling og formidling af viden vurderes i forhold til projektets omfang og budget.

Hvis ikke alle støtteværdige ansøgninger kan imødekommes, prioriteres der i det samlede felt af ansøgninger ud fra principper om en bred genremæssig og geografisk spredning. Regionen forbeholder sig desuden retten til ikke at tildele det fulde ansøgte beløb ud fra en overordnet vurdering om, at midlerne skal komme kulturaktører bredt i regionen til gavn.

Hvem behandler ansøgningerne

Ansøgninger under 1 mio. kr. vurderes og behandles politisk i udvalg for Regional Udvikling. Ansøgninger over 1 mio. kr. behandles i regionsrådet.

Delopfølgning og afrapportering

FAQ

Øvrige puljer

Region Midtjylland støtter Den Jyske Kunstfond med 0,5 mio. kr. om året i perioden 2018-2025.

Den Jyske Kunstfond skal understøtte udviklingen af lokale kunstproduktioner og etableringen af økonomisk bæredygtige kunstvirksomheder og kunstmiljøer.

Læs mere om hvordan man ansøger og find ansøgningsfrister til Den Jyske Kunstfond på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.