21.06.2023

Regionsrådet har i dag fordelt i alt 27,4 mio. kroner fra regionens uddannelsespulje. Ambitionen er at bidrage til udvikling af uddannelser af høj kvalitet i hele regionen.

Pengene gives som medfinansiering til 16 forskellige projekter med temaer som nye teknologier, bedre trivsel – så færre falder fra uddannelserne – og stærkere kompetencer inden for sprog, velfærd og grøn omstilling.

Størstedelen af projekterne foregår i brede samarbejder mellem flere uddannelsesinstitutioner og virksomheder på tværs af regionens geografi.

- Vi støtter projekter, der er kendetegnet ved samarbejde om nye tilgange til de aktuelle problemstillinger vores uddannelsesinstitutioner står over for. Der er mangel på hænder hos både virksomheder og i sundhedsvæsenet, og samtidig står for mange unge uden for både job og uddannelse. Det er en udfordring, vi skal løse i fællesskab. Samtidig skal vi sørge for at fremtidssikre vores uddannelser i takt med den rivende udvikling, der sker inden for fx kunstig intelligens, siger regionsrådsformand, Anders Kühnau (S).

Fokus på store projekter

I år er uddannelsespuljen delt i to: temapuljen og den åbne pulje. De udgør henholdsvis 80 og 20 procent af de årlige midler.

Mens den åbne pulje støtter mindre projekter uden fastlagte temaer, støtter temapuljen større projekter med brede partnerskaber og fokuserer i år på temaerne 'Flere med kompetencerne til den grønne omstilling', 'Flere med en faglært uddannelse' og 'Løft af de basale kompetencer'.

- Det er vigtigt, at regionen bidrager med midler dér, hvor det virkelig rykker noget. Det kan vi særligt i store projekter. Det ses tydeligt i de mange gode ansøgninger, som vi har modtaget, at vi har innovative uddannelsesinstitutioner i vores region. Blandt andet med uddannelsespuljen kan vi som region være med til at sørge for, at ny viden bliver delt. Det er vigtigt, siger Anders Kühnau.

De 16 projekter er udvalgt på baggrund af regionens uddannelsespolitik.

Fakta: Uddannelses- og kompetenceudfordringerne i Region Midtjylland

  • Fremskrivninger forudser en stor manglen på faglærte i fremtiden.
  • I starten af 00'erne valgte hver tredje ung således en erhvervsuddannelse, mens det i dag kun er hver femte.
  • Cirka 23.000 unge i alderen 16-29 år er i 2022 hverken under uddannelse eller i beskæftigelse.
  • Cirka 20 procent af de 16-24 årige har ikke gennemført en ungdomsuddannelse.
  • I fremtiden kommer der blandt andet til at mangle kvalificeret arbejdskraft inden for STEM-, velfærd- og sprogområdet.
  • Virksomhederne i regionen har ikke mulighed for at rekruttere medarbejdere med de nødvendige STEM-kompetencer.

Fakta: De fire projekter, som modtager midler fra uddannelsespuljens temapulje

Opsøgende indsatser skal sikre flere faglærte voksne unge (Holstebro)

Uddannelsescenter Holstebro søger om tilskud til et projekt, som har til formål at få flere voksne unge til at påbegynde og gennemføre en erhvervsuddannelse. Dette skal ske igennem opsøgende indsatser i forhold til voksne unge ansatte, der varetager ufaglært arbejde samt efterfølgende håndholdte og motiverende indsatser i overgangen fra grundforløb til hovedforløb.

Samlet projektsum: 10,242 mio. kroner. Region Midtjylland støtter med 7,682 mio. kroner.

Fokus på grøn omstilling for læse-, stave-, skrive- og it-udfordrede voksne (Aarhus)

Aarhus HF og VUC søger om tilskud til et projekt, som har til formål at sikre et bredt kompetenceløft af kompetencer inden for digitalisering og den grønne omstilling blandt voksne, der har særlige læse-, stave-, skrive- og it-udfordringer. Dette skal bl.a. ske igennem et koordineret opsøgende arbejde til jobcentre, a-kasser og virksomheder, opkvalificering af VUC lærere samt design af brancherettede forløb for beskæftigede og ledige.

Samlet projektsum: 9,820 mio. kroner. Region Midtjylland støtter med 6,615 mio. kroner.

Nye samarbejder skal sikre bedre overgange fra FGU til EUD (Randers)

FGU Østjylland søger om tilskud til et projekt, som har til formål at få flere tidligere FGU-elever til at påbegynde og færdiggøre en erhvervsuddannelse. Dette skal bl.a. ske igennem nye samarbejder mellem FGU og EUD'er samt udvikling af metoder og praksis gode og støttende overgange.

Samlet projektsum: 8,287 mio. kroner. Region Midtjylland støtter med 4,868 mio. kroner.

Undervisning i grøn omstilling på merkantile erhvervsuddannelser styrkes (Viby)

Videncenter for Digital Handel søger om tilskud til et projekt, som har til formål at styrke undervisningen i grøn omstilling på merkantile erhvervsuddannelser. I projektet udvikles et grønt online læringsunivers til elever og undervisere på EUD og EUX.

Samlet projektsum: 5,036 mio. kroner. Region Midtjylland støtter med 2,100 mio. kroner. Bevillingen betinges af, at projektet selv finder yderligere finansiering til udviklingen af den digitale platform.

Fakta: De 12 projekter, som modtager midler fra uddannelsespuljens åbne pulje

Museer skal bidrage til at udvikle elevers tankegange (Viborg)

Viborg Gymnasium søger om tilskud til et projekt, som har til formål, at skabe autentiske og praksisnære problematikker inden for STEAM feltet (science-technology-engineering-arts-mathematics). Dette skal ske igennem samarbejder mellem ungdomsuddannelser og lokale museer, hvor konkrete museumsbaserede problemstillinger skal træne eleverne i at tænke innovativt, eksperimenterende og på tværs af fagdomæner.

Samlet projektsum: 1,228 mio. kroner. Region Midtjylland støtter med 0,926 mio. kroner.

Kunstig intelligens skal være med til at udvikle elevers skriftlige evner (Aarhus)

Aarhus Handelsgymnasium søger om tilskud til et projekt, hvor formålet er at undersøge, hvordan man bedst muligt integrerer hjælpemidler baseret på kunstig intelligens didaktisk i den daglige undervisning, så de bidrager konstruktivt til udvikling af elevernes skriftlighed. Dette skal bl.a. ske igennem udvikling af en didaktik på området samt en fælles forståelse for, hvordan man bedst muligt anvender dem i praksis.

Samlet projektsum: 0,700 mio. kroner. Region Midtjylland støtter med 0,525 mio. kroner. Bevillingen betinges af et samarbejde med Horsens Gymnasium og HF, som har søgt om et lignende projekt.

Aarhus-gymnasium øger fokus på elevers viden om cybersikkerhed (Aarhus)

Aarhus Statsgymnasium søger om tilskud til et projekt, som har til formål at skabe et sammenhængende projektforløb om cybersikkerhed, som informatikundervisere kan anvende. Dette skal både ske igennem konkret udviklingsarbejde samt opkvalificering af lærere.

Samlet projektsum: 0,440 mio. kroner. Region Midtjylland støtter med 0,328 mio. kroner.

Styrkede fællesskaber skal øge trivslen hos udfordrede uge (Randers)

Randers Social- og Sundhedsskole søger om tilskud til et projekt, hvor formålet er at udvikle en praksis og metodik til at mindske mistrivsel hos en række udfordrede unge. Det skal bl.a. ske igennem en styrkelse af fællesskaberne på skolerne samt opbyggelse af en idébank med designs og materialer målrettet de udsatte unge.

Samlet projektsum: 1,155 mio. kroner. Region Midtjylland støtter med 0,866 mio. kroner.

Mere tværfaglig undervisning skal fokusere på den grønne omstilling (Ringkøbing-Skjern)

Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern søger om tilskud til et projekt, hvor formålet er at skabe en mere tværfaglig undervisning på erhvervsuddannelserne. Dette skal ske igennem udviklingen af et undervisningsforløb af otte ugers varighed, der understøtter fremtidens kompetencer med fokus på den grønne omstilling.

Samlet projektsum: 0,291 mio. kroner. Region Midtjylland støtter med 0,216 mio. kroner.

Mere bevægelse skal bidrage til bedre trivsel og indlæring (Horsens, Samsø, Hørning, Odder)

FGU Sydøstjylland søger om tilskud til et projekt, som vil skabe bedre trivsel, indlæring og et løft af FGU-elevernes basale kompetencer. Dette skal ske i samarbejde Foreningen GRÅK, hvor man vil skabe nye didaktiske principper og metoder inden for bevægelse og sundhed. Hertil skal 15 FGU-medarbejdere uddannes til GRÅK-instruktører, som er en afart af crossfit.

Samlet projektsum: 0,991 mio. kroner. Region Midtjylland støtter med 0,657 mio. kroner.

Nyt projekt skal styrke inkluderende læringsfællesskaber (Aarhus)

Marselisborg Gymnasium søger om tilskud til et projekt, som arbejder med ny udsathed og som har til formål at styrke inkluderende fællesskaber og modarbejde social inklusion på gymnasiet. I projektet udvikles en værktøjskasse til undervisere til at arbejde med klassedynamik og klasseopdeling.

Samlet budget: 0,586 mio. kroner. Region Midtjylland støtter med 0,440 mio. kroner.

Større viden om analog undervisning i digital tidsalder (Bjerringbro)

Bjerringbro Gymnasium søger om tilskud til et projekt om analog undervisning. Formålet med projektet er at opnå mere viden om analog undervisning set i lyset af den store digitale udvikling. Yderligere skal underviserne opnå flere redskaber til at tilrettelægge og afvikle analog undervisning.

Samlet projektsum: 0,190 mio. kroner. Region Midtjylland støtter med 0,138 mio. kroner.

Studenterpraktik for gymnasieelever og sabbat-studenter på landbrugsuddannelsen (Horsens)

Bygholm Landbrugsskole søger om tilskud til et projekt omhandlende tiltrækning af studenter til landbrugsuddannelserne. I projektet får gymnasieelever og studenter i deres sabbatår mulighed for at komme i studiepraktik på en landbrugsskole i uge 43, hvor der også er

studiepraktik på videregående uddannelser.

Samlet projektsum: 0,775 mio. kroner. Region Midtjylland støtter med 0,581 mio. kroner.

AI-chatbot skal tænkes ind i undervisning og eksamensformer (Horsens)

Horsens Gymnasium og HF søger om tilskud til et projekt, som har til formål at udvikle og afprøve undervisnings-, evaluerings- og eksamensformer, der indtænker AI-chatbottens eksistens i undervisningsrummet.

Samlet projektsum: 1,361 mio. kroner. Region Midtjylland støtter med 1,020 mio. kroner. Bevillingen betinges af et samarbejde med Aarhus Handelsgymnasium, som har søgt om et lignende projekt.

Tech-elevambassadører skal øge kompetencerne for øvrige elever (Skive, Thisted, Viborg)

Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg søger i samarbejde med Asmildkloster Landbrugsskole om tilskud til et projekt, hvor der udvikles og implementeres en tech-ambassadørordning. Tech-ambassadørerne er elever på uddannelserne, som skal bidrage til udvikling af teknologiske kompetencer hos skolernes andre elever i forhold til ny velfærds- og grøn teknologi.

Samlet projektsum: 0,360 mio. kroner. Region Midtjylland støtter med 0,270 mio. kroner.

Samarbejde vil etablere klasser for elever med psykiske diagnoser (Horsens)

Learnmark Horsens søger om tilskud til et projekt, som i et samarbejde mellem skolens 10. klasse og Learnmark Business vil etablere klasser for elever med psykiske diagnoser. Projektets formål er dermed i højere grad at kunne fastholde en udfordret og marginaliseret elevgruppe.

Samlet projektsum: 0,280 mio. kroner. Region Midtjylland støtter med 0,210 mio. kroner.