30.05.2024

De 10 midtjyske kulturprojekter, som modtager støtte fra regionens kulturpulje i 2024 spænder vidt - fra ungefællesskaber og kunstmøder i børnehøjde til "neuro-kor" for mennesker med hjerneskader.

Samtlige støttede projekter arbejder i partnerskaber på tværs af kommunegrænser for at skabe udvikling og læring i kulturlivet i regionen – ikke mindst også indenfor kultur som et element i at skabe sundhed og trivsel.

- Projekterne er med til at udvikle kulturbranchen på tværs af regionen og sikre et bredt og varieret udbud af kulturoplevelser for de midtjyske borgere. Det er afgørende, at vi som region bidrager til et kompetent, midtjysk kulturliv og også understøtter kulturens muligheder ind i vores sundhedstilbud, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Blandt modtagerne i 2024 er fx projektet 'Musikalske Alliancer'. Her vil ungepatienter med skizofreni lave egen musik og poesi sammen med bl.a. musikere og en forfatter for at dæmpe symptomerne, styrke deres livsmestring og indgå i behandlingen. Projektet modtager 1,2 millioner kroner fra regionens kulturudviklingspulje.

Plads til både store og små projekter

I år er Region Midtjyllands kulturudviklingspulje opdelt i en udviklingspulje og en spirepulje målrettet mindre projekter og organisationer.

Mens udviklingspuljen støtter større strategiske kulturudviklingsprojekter samt videreudvikling og udbredelse af eksisterende projekter, støtter den nye spirepulje mindre pilotprojekter.

For der skal også være plads til projektmodning og små eksperimenter med fokus på at udvikle og nytænke det midtjyske kulturliv, fremhæver Bent Graversen (V), formand for Udvalget for Regional Udvikling:

- Sidste års evaluering af regionens kulturpulje viste, at vores fokus på partnerskaber og udvikling virker efter hensigten. Men den viste også, at det kan være svært for mindre projekter og organisationer at søge vores midler. Spirepuljen er derfor et forsøg på at inspirere flere til at arbejde med regionale projekter og at gøre det lettere at søge vores midler også tidligt i projektudviklingen, siger han.

Stadig muligt at søge regional støtte

Selv om regionsrådet i dag har uddelt 4,8 mio. kroner, er det stadig muligt for midtjyske kulturprojekter at søge regional støtte i år.

Der er fortsat 6,5 millioner kroner i den regionale kulturpulje for 2024. Næste ansøgningsfrist er 4. september.

Læs mere om og søg Region Midtjyllands kulturpuljer her.

Fakta om de 10 projekter, der modtager midler fra kulturpuljen

Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst, Mødesteder og Netværkskrydsninger (Aarhus Kommune)

Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst i Aarhus søger i samarbejde med en række regionale billedkunstaktører spirepuljen om tilskud til et etårigt pilotprojekt, der vil undersøge netværkets eksisterende aktiviteters videreudvikling og udbredelse til nye institutioner og mindre kendte steder i regionen.

Projektet er et samarbejde mellem kompetencecenteret og udvalgte kulturskoler, udstillingssteder og museer fra seks af regionens kommuner.

Samlet projektsum: 229.000 kroner.

Region Midtjylland støtter med 171.000 kroner.

Fermaten, Nightlife Boost: Co-creating the future nightlife of (Central)Denmark (Herning Kommune)

Fermaten søger i samarbejde med Paletten og Studenterhus Aarhus om tilskud til et projekt, der over 15 måneder vil undersøge kulturens potentiale i at højne de internationale studerendes tilfredshed med studielivet også i de mindre byer, hvor flere uddannelser er rykket til.

Konkret er formålet at understøtte internationale kreative studerende i at medudvikle kulturelle nattelivsoplevelser i samarbejde med lokale kulturinstitutioner, hvorved der også skabes forbindelse mellem byernes kulturinstitutioner og de internationale miljøer.

Projektet er et første spadestik til en større regional og national indsats, der sætter fokus på at skabe bedre ungeliv og engagement i mindre studiebyer og hvordan kulturinstitutioner kan spille en nøglerolle i denne udvikling.

Samlet projektsum: 646.000 kroner.

Region Midtjylland støtter med 397.000 kroner.

Aakjærselskabet, Litteratur, identitet og unge (Skive Kommune)

Aakjærselskabet søger om tilskud til et toårigt pilotprojekt, der i samarbejde med en række ungdomsuddannelser og museer samt Syddansk Universitet/De Danske Digterruter vil udvikle et undervisningsmateriale, der kan styrke børn og unges forståelse for litteratur som en nøgle
til naturglæde, større naturbevidsthed og lokal identitet.

Pilotprojektet vil gennem workshops og testforløb udvikle og afprøve metoder og tilgange til, hvordan der bedst skabes et undervisningsmateriale, der appellerer til de unge, er brugbart for lærerne og involverer de medvirkende museer og institutioner.

Udgangspunktet for undervisningsmaterialet er De Danske Digterruter, et landsdækkende netværk af vandreruter, hvor lokaliteter formidles af forfattere med lokal tilknytning. Målgruppen er de gymnasiale ungdomsuddannelser og andre unge i uddannelsesforløb på fx efterskoler og højskoler.

Samlet projektsum: 884.750 kroner.

Region Midtjylland støtter med 200.000 kroner.

Lydenskab, Musikalske Alliancer (Aarhus Kommune)

Lydenskab søger i samarbejde med Regionspsykiatrien Randers, Aarhus Universitet, DEFACTUM, Det Jyske Musikkonservatorium og Station K om tilskud til et treårigt projekt, der vil udvikle et behandlingstilbud til psykiatrien baseret på kunstnerisk (musikalsk og poetisk) samskabelse.

Patienter (diagnosticeret med skizofreni og under 30 år) skaber og indspiller sammen med musikere, personale og en forfatter personlige værker, der undervejs og efterfølgende kan dæmpe symptomer, styrke patientens livsmestring og indgå i behandlingen.

Der er planlagt såvel kvantitativ som kvalitativ forskning på projektet, og projektet udvides i projektperioden også til andre patientgrupper.

Samlet projektsum: 4.648.500 kroner.

Region Midtjylland støtter med 1.200.000 kroner.

CuntsCollective, iCoCaCo - International Contemporary Dance Collective 2024-2027 (Aarhus Kommune)

Kunstnerkollektivet CuntsCollective søger sammen med Holstebro Dansekompagni, Nordisk Teaterlaboratorium, Åbne Scene på Godsbanen, Metropolis og Birca om tilskud fra udviklingspuljen til et treårigt projekt. Projektet har til formål at undersøge metoder til kollektiv samskabelse og videndeling inden for samtidsdans.

Projektet er en del af et større EU-projekt, som har modtaget støtte fra Creative Europe, og der indgår derfor også en række internationale partnere. Aktiviteterne inkluderer residencies med gæstekunstnere, åbne workshops og masterclasses, åbne visninger, researcharbejde og praksistests, mini-festivaler og skabelsen af et online bibliotek.

Samlet projektsum: 2.479.800 kroner.

Region Midtjylland støtter med 450.000 kroner.

Tante Andantes Hus, Kunstmøder i børnehøjde (Lemvig Kommune)

Tante Andantes Hus i Lemvig søger sammen med Holstebro Kunstskole og Skive Billedskole spirepuljen om tilskud til projektet Kunstmøder i børnehøjde. Projektet består af workshops til dagtilbud i landdistrikter. Projektets målgruppe henvender sig til børn i alderen 0-6 år.

Projektet vil undersøge om leg, sang og visuel kunst, kan bidrage til børns kulturelle kapital. Især i forhold til Vestjyllands demografiske situation og den mindre tilgang til kultur der er i yderområderne.

Derudover har projektet fokus på, hvordan man kan styrke de involverede børn og voksnes kompetencer i æstetiske og kreative processer, særligt med henblik på at det pædagogiske personale skal kunne føle sig stærkere i den daglige anvendelse ved projektets afslutning.

Samlet projektsum: 305.700 kroner.

Region Midtjylland støtter med 229.000 kroner.

Plastic Collective, Cinematic Bliss (Viborg Kommune)

Plastic Collective søger i samarbejde med The Animation Workshop/VIA University College (TAW), Animated Learning Lab (ALL) og Viborg Animation Festival (VAF) om tilskud til et 2-årigt pilotprojekt, der har til formål at øge kendskabet til og udbredelsen af animationsfilm både lokalt og nationalt ved at opbygge en dansk platform til formidling og udstilling af animerede kortfilm.

Via samarbejde med en række museer, kunsthaller og biblioteker etableres et netværk af udstillingssteder, som gennem udstillinger, filmfremvisninger og workshops vil undersøge forskellige udstillingsmodeller – og hvorvidt oplevelser med animationskunsten i fokus vil kunne tiltrække et bredere publikum på de enkelte kulturinstitutioner.

Samlet projektsum: 1.655.000 kroner.

Region Midtjylland støtter med 800.000 kroner.

Sangens Hus, Neurokor i Region Midt – udvikling, udbredelse og evaluering (Herning Kommune)

Sangens Hus søger i samarbejde med sangkraftcentre, musik- og kulturskoler, sundhedsforvaltninger og patientforeninger om tilskud til et etårigt projekt, der vil udvikle og gennemføre otte neurokor-forløb (12-15 ugers varighed) på tværs af landet (primært i Region Midtjylland) for voksne borgere med hjernesygdom, skader i hjernen og/eller centralnervesystemet mhp. at genvinde tabte funktioner og vedligeholde tilbageværende funktioner.

Udover at de specialudviklede korsangsforløb (med indlagte øvelser) er træning i sig selv, kan korsang også bidrage til øget fællesskabsfølelse og derigennem styrket motivation og handlekraft til at udføre essentiel træning og opnå bedre livskvalitet. Aarhus Universitet deltager i udvikling og evaluering af projektet.

Samlet projektsum: 793.625 kroner.

Region Midtjylland støtter med 591.000 kroner.

Teater Fluks, Hjemstavn – en rejse i tid, sted og ophav (Aarhus Kommune)

Teater Fluks søger i samarbejde med Kulturring Østjylland og forfatter Mads Mygind om tilskud til et projekt, som over otte måneder vil udvikle syv performative vandreforestillinger, der undersøger hvordan vi i fællesskaber og individuelt forbinder os til de landskaber vi lever og bor i med fokus på landskabernes natur- og kulturhistoriske elementer.

Med udgangspunkt i en fælles produktion er målet at inddrage lokale unge i at skabe en unik kulturoplevelse i hver kommune, som både understøtter de unges selvudfoldelse og giver kommunernes natur- og kulturformidlere nye erfaringer og formidlingsværktøjer i arbejdet med at koble kultur og natur.

Projektet bygger videre på erfaringerne fra forskellige prøvehandlinger under indsatsområdet "kunst og kultur under åben himmel" i Kulturring Østjylland i perioden 2021-2023.

Samlet projektsum: 1.427.000 kroner.

Region Midtjylland støtter med 450.000 kroner.

Radar, TAL (T - Trivsel A - Arbejdsmiljø L - Levende kultur) (Aarhus Kommune)

Radar søger om tilskud fra spirepuljen til et toårigt projekt, der har til formål at undersøge og bekæmpe den udbredte mistrivsel i musikbranchen med særligt fokus på unge musikere i alderen 16-30 år i Region Midtjylland.

Projektets aktiviteter inkluderer kurser og workshops med fokus på mental trivsel, en international uddannelsestur, et open call for unge musikere i regionen og efterfølgende tour for en udvalgt band/artist med koncerter og branche-relevante møder i Danmark, Polen og Holland samt produktion af en kort-dokumentarfilm.

I ansøgningen nævnes partnerskaber med følgende institutioner og foreninger: Tapetown, ROSA, Mental Voice og DMF Aarhus.

Samlet projektsum: 609.000 kroner.

Region Midtjylland støtter med 310.000 kroner.

Fakta om kulturpuljen

  • Region Midtjylland har i alt modtaget 38 ansøgninger om tilskud på i alt 19,724 mio. kroner.
  • 10 forskellige projekter modtager i alt 4,8 mio. kroner.
  • Kulturpuljen er i år opdelt i en spirepulje og en udviklingspulje.
  • I 2024 er den regionale kulturudviklingspulje på i alt 11,3 mio. kroner, som udmøntes i to ansøgningsrunder. Næste ansøgningsfrist er 4. september 2024.
  • De regionale kulturmidler går ud over puljerne bl.a. også til finansiering af samarbejdet med kommunerne i regionen i Europæisk Kulturregion, Midtjysk Kulturakademi og til indsatser med fokus på kultur som sundhedsfremme.
  • Læs mere om kulturudviklingspuljen, Region Midtjyllands kulturpolitik og indsatsområder på kultur.rm.dk.