Regionalpolitisk forum om arbejdskraft har holdt tre fælles møder i løbet af året. Nu er forummet klar med 11 anbefalinger. Foto. Region Midtjylland.

25.04.2024

På baggrund af anbefalinger fra regionalpolitisk forum om arbejdskraft sætter regionsrådet nu gang i en række initiativer, der bl.a. skal fremme samarbejdet mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner og beskæftigelsesområdet. 

Øget fokus på livslang læring, tættere samarbejde mellem virksomheder og skoler i nye netværk og et mere forpligtende samarbejde om tiltag og vidensdeling på tværs af de mange aktører på arbejdsmarkedet. Det er grundtonen i 11 nye anbefalinger til at skaffe den nødvendige arbejdskraft i fremtiden, som regionsrådet drøftede onsdag.

Anbefalingerne kommer fra det regionalpolitiske forum om arbejdskraft, regionsrådet nedsatte i 2023. Her har repræsentanter fra region, kommuner, virksomheder, vidensinstitutioner, studerende m.fl. gennem et halvt år arbejdet med, hvordan vi kan sikre balance mellem udbud og efterspørgsel af kvalificeret arbejdskraft. De endelige anbefalinger er samlet kan findes her.Regionsrådet har besluttet, at Region Midtjylland skal deltage aktivt i det videre arbejde med syv af dem.

- Alene i Midtjylland vil vi i 2030 mangle 5.000 faglærte, ingeniører og andre med naturfagskompetencer i arbejdsstyrken, og den igangværende grønne omstilling får kun efterspørgslen til at stige. Samtidig står for mange i dag på kanten af eller helt udenfor arbejdsmarkedet, mens den teknologiske udvikling buldrer afsted. Det stiller krav til opkvalificering og efteruddannelse, og tilsammen udgør det et vildt problem, som ikke bare kan løses med et snuptag. Derfor skal vi se på, hvordan vi samarbejder bedre på tværs og får belyst alle blinde vinkler. Det er netop tilgangen fra det regionalpolitiske forum, og jeg glæder mig til at følge det videre arbejde med anbefalingerne, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Sammen om strategi

De 11 anbefalinger er fordelt på fire overordnede ”missioner”: Vilkår på fremtidens arbejdsmarked, livslang læring, nye modeller for rekruttering og tilknytning samt beskæftigelse af personer med nedsat arbejdsevne. I de kommende måneder bliver en række prøvehandlinger sat i gang. Fx etableres en række nye netværk, og der samles viden om eksisterende indsatser og tiltag i et digitalt katalog.

Der nedsættes desuden et fælles advisory board på tværs af de mange aktører på området. Her bliver opgaven bl.a. at kortlægge aktuelle udbud af efteruddannelse, undersøge om det passer med den aktuelle og fremtidige efterspørgsel samt afdække muligheder for tiltag, der kan sikre dette.

- Samarbejdet i det regionalpolitiske forum har vist, at vi får rigtig meget ud af at mødes på tværs af fagligheder og perspektiver, og anbefalingerne er udtryk for gode og gennemarbejdede bud på, hvordan vi kan forstærke arbejdet med at udvikle, forbedre og sikre attraktive uddannelser til alle regionens borgere. De første skridt bliver, at vi med inspiration fra arbejdsformen i forummet får etableret nogle nye måder at arbejde mere helhedsorienteret på, siger regionsrådsmedlem Henrik Gottlieb (S). Han har delt formandskabet for det regionalpolitiske forum med regionsrådsmedlem Josephine Schlosser (R).

Stor vilje til samarbejde

Det regionalpolitiske forum har holdt tre fælles møder, og medlemmerne har derudover mellem møderne arbejdet med anbefalingerne i mindre grupper. Der har helt overordnet været stor vilje til at samarbejde om løsningerne, og for samtlige 11 anbefalinger er der nu en konkret plan for, hvordan deltagere i forummet vil arbejde for at føre dem ud i livet.

- Det har været inspirerende at opleve den fælles vilje til at samarbejde og finde løsninger, som gavner os alle. Jeg kan mærke, at vi alle kan få inspiration fra hinanden, og at vores viden kan blive alles viden, siger et af medlemmerne i det regionalpolitiske forum, direktør i Viden Djurs Bo Nørregaard Jensen.

Fakta: Sådan arbejder Region Midtjylland videre med anbefalingerne

Der lægges op til, at Region Midtjylland engagerer sig i følgende syv anbefalinger

 • Etablering af temabaserede netværk
  • Etablering af virksomhedsnetværk, der arbejder med temaer relateret til vilkår på arbejdsmarkedet, f.eks. stress, bedre vilkår for seniorer m.v.
  • Som næste skridt afholder Region Midtjylland i samarbejde med Outdoor Institute workshop møde med relevante aktører mhp. udvikling af initiativ og forankring af indsatsen.
 • Dialog med medarbejdere om ønsker til fleksibilitet på arbejdsmarkedet
  • Som næste skridt igangsætter deltagere i regionalpolitisk forum om arbejdskraft dialogprocesser i egen organisation, indsamler ny viden og deler efterfølgende viden og erfaringer i regi af det regionalpolitiske forum.
  • Region Midtjylland inviterer derefter til videndelingsmøde.
 • Opkvalificering af livslang læring gennem ny samarbejdsmodel og etablering af advisory board
  • Som næste skridt afholder Region Midtjylland workshop for relevante aktører mhp. på udvikling af initiativet. Erhvervsakademi Aarhus er tovholder på prøvehandlingen, og øvrige deltagere fra forummet; Teknisk Landsforbund, VIA Efter- og videreuddannelse, Aarhus HF & VUC og Viden Djurs bidrager til prøvehandlingen.
 • Advisory boards initiativer for videre- og efteruddannelse.
  • Som næste skridt afholder Region Midtjylland workshop for relevante aktører mhp. på udvikling af initiativet. Erhvervsakademi Aarhus er tovholder på prøvehandlingen, og øvrige deltagere fra forummet; Teknisk Landsforbund, VIA Efter- og videreuddannelse, Aarhus HF & VUC og Viden Djurs bidrager til prøvehandlingen.
 • Læringspartnerskab om sabbatårsstillinger
  • Som næste skridt arbejder samfundsformerne (ungedemokratiprojekt udviklet af Region Midtjylland) videre med ideen på en workshop i foråret 2024. Risskov Gymnasium, deltager i forummet, og Region Midtjylland kan samme med andre relevante aktører bidrage til udviklingen af prøvehandlingen.
 • Læringspartnerskab om rekruttering og tilknytning
  • Som næste skridt igangsætter Region Midtjylland i samarbejde med andre deltagere i det regionalpolitiske forum en undersøgelse af mulighederne for at etablere et netværk om rekruttering og kompetenceudvikling med fokus på at dele inspiration, de gode historier og på den måde sprede gode eksempler og tiltag.
 • Videndeling om initiativer, der har givet gode effekter med henblik på inkludering af mennesker med nedsat arbejdsevne
  • Som næste skridt udvikler en arbejdsgruppe bestående af Cabi, Outdoor Institute, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord og Region Midtjylland initiativet yderligere. Indsatsen skal i sin endelige form gennemføres i et bredt partnerskab af relevante interessenter.

Finansieringen af Region Midtjyllands aktiviteter i forbindelse med anbefalingerne sker inden for rammen til regional udvikling. Større initiativer vil blive behandlet politisk, før de sættes i gang.

Fakta: Vilde problemer og fælles løsninger i Midtjylland

 • Det regionalpolitiske forum om arbejdskraft er et af i alt otte regionalpolitiske fora, der i partnerskab samarbejder om anbefalinger til konkrete løsninger og handlinger på otte vilde problemer.
   
 • Et vildt problem er et problem, der både er svært at afgrænse præcist og at løse samt sjældent kun har én ejer. Det er komplekse problemer, der kræver dialog og helhedsorienterede tilgange i partnerskaber, fordi de potentielle løsninger ofte griber ind i hinanden og risikerer at have modsatrettede effekter.
 • Ud over mobilitet er der følgende regionalpolitiske fora:
  • Hvordan hjælper vi unge, der står udenfor? 
  • Hvordan forhindrer vi, at blomsterne forsvinder? 
  • Hvor finder vi arbejdskraften? 
  • Hvordan mindsker vi forbruget? 
  • Hvordan får vi arealer nok til den grønne omstilling? 
  • Hvordan understøtter vi det gode liv på landet? 
  • Hvad gør vi, når vandet kommer?
 • Når alle otte regionalpolitiske fora har afleveret deres anbefalinger i løbet af 2024/2025, bliver de indarbejdet i den kommende regionale udviklingsstrategi.

Læs mere om de regionalpolitiske fora.