Hensyn til borgere

Råstofindvinding kan fylde meget i landskabet, fordi det til tider larmer, støver eller medfører tung trafik.

Når vi giver tilladelse til råstofindvinding, forsøger vi altid at gøre det på en måde, der giver færrest mulige gener for naboer.

For at tage hensyn til naboer fastsætter vi altid en række vilkår, når vi giver tilladelse til at indvinde råstoffer. Det kan fx være:

  • regulering af hvilke tidspunkter, der må arbejdes i råstofgraven
  • hvor meget arbejdet må støje
  • fysisk afgrænsning af indvindingen.

Regionen fører tilsyn med, at vilkårene bliver overholdt.

Se kort over råstoftilladelser i Region Midtjylland.

Video: Råstofindvinding og høring af naboer

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Hvis du vil klage

Hvis du har spørgsmål til en eksisterende råstofgrav eller en ansøgt råstofgrav, er du velkommen til at kontakte os.

Eksisterende råstofgrav

Hvis du oplever gener fra en eksisterende råstofgrav, fx fordi det støjer eller støver meget, er du velkommen til at kontakte os. Ellers kan det være en god idé at tage kontakt til virksomheden, der driver råstofgraven, da de i nogle tilfælde har mulighed for at løse problemet med det samme.

Hvis du oplever, at der er en masse jord på vejen, eller hvis råstofindvindingen skaber trafikale gener, er det den pågældende vejmyndighed (kommunen eller Vejdirektoratet) eller politiet, du skal kontakte.

I MidtArkiv kan du finde oplysninger om eksisterende råstofgrave og fx se de tilladte driftstider. 

Ny råstofgrav

Hvis du er nabo til en planlagt råstofgrav, bliver du hørt i sagen. Det betyder, at du kan bidrage med bemærkninger, inden der gives tilladelse til at grave råstoffer.

Når vi får en ansøgning om indvinding, modtager du et høringsbrev. Her kan du indsende eventuelle bemærkninger til ansøgningen. Dine bemærkninger vil indgå i vores vurdering af ansøgningen.

I nogle tilfælde er høringerne offentlige. Se aktuelle høringer.

Når høringen er afsluttet, laver vi et udkast til råstoftilladelsen. I tilladelsen bestemmer vi blandt andet, hvornår lastbiler må køre ind og ud af graven, hvornår maskinerne må være i drift, og hvor meget de må støje.

Udkastet sendes i høring hos alle naboer, og du kan igen indsende bemærkninger. Herefter laver vi den endelige afgørelse.

I sidste ende er det Region Midtjylland, der beslutter, om der skal gives tilladelse til at grave råstoffer.

Den endelige tilladelse bliver offentliggjort på regionens hjemmeside. Hvis du vil klage, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indenfor 4 uger efter afgørelsen er offentliggjort.

Klag til Miljø- og Fødevareklagenævnet