Om råstoffer

Råstofgrav i Tirstrup i Syddjurs Kommune.

Råstoffer er jord- eller bjergarter, som er aflejret under sidste istid og længere tilbage. Fx sand, grus, sten, ler, tørv og kalk. Råstoffer er en begrænset ressource, og vi har brug for en ny istid for at få flere råstoffer.

Region Midtjylland udpeger graveområder de steder, hvor vi på baggrund af undersøgelser forventer, at der er råstoffer af erhvervsmæssig interesse. Der kan være råstoffer i undergrunden andre steder, men det er ikke altid, det kan svare sig at udnytte dem. Det afhænger af mængden, tilgængeligheden, udbud og efterspørgsel.

Råstoffer i Region Midtjylland

I Region Midtjylland bliver der indvundet sand, grus, sten, kvartssand, kalk, ler, moler, plastisk ler og tørv fra undergrunden. Sand, grus og sten udgør omkring 90 procent af indvindingen i regionen.

Råstofferne er nødvendige for byggeri og vejanlæg og har derfor stor betydning for væksten og udviklingen i vores samfund. Råstoffer bruges bl.a. til veje, store og små byggerier, jordforbedringskalk og spagnum til gartnerier og haver.

Cirka en procent af Region Midtjyllands areal er udlagt til råstofgraveområder. I regionen er der cirka 150 aktive råstofgrave. Råstofgraveområder fastsættes i Region Midtjyllands Råstofplan.

Explainer video: Råstoffer og råstofindvinding

Se en kort film om, hvad råstoffer er, hvad de bruges til, og hvilken rolle regionen spiller i forhold til råstoffer og planlægning.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Indvinding af råstoffer

Råstofgrav i Hvirring i Hedensted Kommune.

Region Midtjylland bestemmer, om der skal gives tilladelse til indvinding af råstoffer på baggrund af en ansøgning.

Det er grundejeren, der ejer råstofferne og dermed bestemmer, om der kan og skal søges tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding.

Hvis et areal udlægges som graveområde, giver det mulighed for at indvinde råstoffer, men man er ikke forpligtet til det.

En grundejer kan selv stå for ansøgningen om tilladelse til indvinding og den efterfølgende drift af råstofgraven, men ofte laver grundejeren en aftale med en entreprenør, der står for ansøgningsprocessen og driften.

Hvis en entreprenør vil søge om tilladelse til råstofindvinding i et af regionens graveområder, skal entreprenøren først have en aftale med grundejeren.

Hvor lang tid skal der graves?

En tilladelse til råstofgravning gælder som udgangspunkt i 10 år. I de fleste områder tager det længere tid at indvinde råstofferne. I de tilfælde vil grundejeren eller entreprenøren, der indvinder råstofferne, typisk søge om en ny tilladelse indtil hele råstofforekomsten er indvundet.

Området efter gravning

Når vi udarbejder en gravetilladelse, stiller vi krav om, at der bliver lavet en plan for efterbehandling af råstofgraven. Det er ansøgeren, der skal lave efterbehandlingsplanen.

Vi vil gerne tage størst muligt hensyn til, hvordan et graveområde kan bruges, når råstofgravningen er færdig. Derfor ønsker vi tidligt at inddrage grundejer, indvinder, kommune og eventuel borgergruppe i dialog om områdets fremtidige anvendelse.

Hensyn til lokalsamfund og naturen

Vi forsøger så vidt muligt at udvælge graveområder i områder, hvor naboer og miljø påvirkes mindst muligt.

Derudover vil vi i forbindelse med tilladelse til råstofindvinding altid stille en række specifikke vilkår for driftstider, støj, støv, graveafstand til skel, bygninger og veje. Det skal sikre, at borgere og miljøet påvirkes mindst muligt.

Læs om at være nabo til en råstofgrav.

Modtagelse af jord i råstofgrave

Det er generelt forbudt at tilføre jord til nuværende eller gamle råstofgrave uanset om jorden er ren eller forurenet. Det er muligt at søge om dispensation fra forbuddet. I særlige tilfælde kan der gives dispensation til at tilføre ren jord til råstofgrave. Region Midtjylland bestemmer om der kan gives dispensation.

Se hvilke råstofgrave der har dispensation til at modtage jord.

Hvis du vil klage

Naboer og andre med væsentlig interesse i sagen kan klage over tilladelser til råstofindvinding.

Når vi giver tilladelse til råstofindvinding får naboer i og omkring det aktuelle område, kommune, landsdækkende foreninger og Miljøstyrelsen besked om afgørelsen.

Den endelige tilladelse bliver offentliggjort på regionens hjemmeside. Hvis du vil klage, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indenfor 4 uger efter afgørelsen er offentliggjort.

Klag til Miljø- og Fødevareklagenævnet