Region Midtjyllands råstofplan

Region Midtjylland er ansvarlig for at kortlægge, hvor i regionen der findes råstoffer i regionen. Regionen planlægger desuden hvor og hvordan der skal indvindes råstoffer. Vi har ansvar for at sikre råstofbehovet flere år frem i tiden.

Råstofplanen er den overordnede plan for, hvor der kan indvindes råstoffer i regionen. Formålet med råstofplanen er at sikre, at råstofferne udnyttes bedst muligt, og tættest på de steder, der bruger mange råstoffer som fx vejanlæg og byggerier. Råstofplanen skal også sikre, at der tages hensyn til natur og miljø, byudvikling og infrastruktur.

I Region Midtjylland indvinder vi primært sand, grus og sten. Det udgør ca. 90 procent. De sidste 10 procent består af kvartssand, ler, plastisk ler, kalk, moler og tørv.

Råstofplanen gælder i 12 år. Hvert fjerde år skal regionsrådet vurdere, om der er behov for en revision af den gældende råstofplan.

Læs Region Midtjyllands Råstofplan 2020.

Kortlægning af råstoffer

Der findes sand, grus og sten overalt i de øverste lag af den danske undergrund, men det er ikke alle steder, man kan eller vil udnytte råstofferne.

Grundlaget for råstofplanen er en kortlægning af, hvor der i regionen der er råstoffer. I de fleste råstofgraveområder har regionen undersøgt råstoffernes omfang og kvalitet.

Det er regionens opgave at kortlægge råstofgraveområder, og at administrere indvindingen, så der er råstoffer nok både nu og i fremtiden.

Graveområder

Et graveområde er et afgrænset område, som er udpeget i råstofplanen. Det betyder, at området er reserveret til råstofindvinding.

Hvis man søger om tilladelse til at indvinde råstoffer i graveområdet, kan man forvente at få tilladelsen.

Regionen udpeger graveområder de steder, hvor vi har kendskab til en råstofforekomst, og hvor miljøvurderingen viser, at man kan indvinde råstoffer uden at påvirke miljø og natur for meget.

Interesseområder

Et interesseområde er et område, hvor regionen forventer, at der er råstoffer, men hvor der mangler en nærmere undersøgelse af råstofferne og/eller en afvejning i forhold til andre interesser. I interesseområderne er der brug for flere undersøgelser, før områderne kan udpeges til graveområder.

I Region Midtjylland udpeger vi interesseområder for at sikre, at der er reserveret arealer til råstofindvinding i fremtiden.

Se kort over råstoffer i Region Midtjylland

Miljøvurdering

Råstofindvinding påvirker miljøet. Miljøvurderingen af råstofplanen bruges som redskab til at identificere, hvordan råstofindvinding vil påvirke miljøet.

Miljøvurderingen sker på to niveauer:

  1. Lokalt: Råstofindvindingens betydning i hvert enkelt grave- og interesseområde.
  2. Regionalt: Råstofplanens betydning for miljøet i Region Midtjylland.

Råstofplan 2024 på vej

Regionsrådet besluttede den 25. januar 2023, at den gældende råstofplan skal revideres.

Regionsrådet vil gerne have offentlighedens idéer og forslag til den nye plan.

Du kan fra den 30. januar – 10. april 2023 komme med dit høringssvar.

Læs råstofredegørelsen og indsend dine idéer og forslag på råstofplan2024.rm.dk.

Send forslag til Råstofplan 2024

Kontakt

Telefon

Sekretær: 7841 1999

Telefontid

Mandag til torsdag: kl. 10.00-12.00 og kl. 13.00-15.00

Fredag: kl. 10.00-12.00 og kl. 13.00-14.00

Send mail til Råstoffer